Drodzy Rodzice

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian w godz. 6.45 do 14.45.

Autobus szkolny będzie kursował zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Uczniowie klas IV – VIII uczą się zdalnie za
pośrednictwem platformy classroom wg obowiązującego planu zajęć.

Bez zmian pracuje punkt i oddział przedszkolny w naszej szkole.

Na terenie placówki obowiązuje „Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii COVID19 zamieszczony poniżej”.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. uległa zmianie cena za obiady w szkole

– cała porcja  – 8 zł

– pół porcji – 5 zł

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie dzieci do godz. 8.30.
w sekretariacie szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub sekretariatem szkoły.

Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii COVID19
obowiązujący od 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 2. Dzieci chore przewlekle mogą uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej. W przypadku dzieci mających nauczanie indywidualne w domu lekarz prowadzący musi wyrazić pozytywną opinię na przyjazd nauczyciela do domu dziecka.
 3. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rekomenduje się, aby w miarę możliwości osoby starsze nie odbierały dzieci ze szkoły.
 4. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przebywają
  w wyznaczonej strefie szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 1. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej (po wejściu na teren budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, uczniowie idą prosto do szatni i po przebraniu się natychmiast udają się pod swoją salę lekcyjną). W przestrzeni wspólnej (WC, korytarz w drodze do szatni i z szatni do sali lekcyjnej, w drodze na stołówkę
  i biblioteki) obowiązują maseczki.
 2. Dzieci dojeżdżające wchodzą na teren szkoły w godzinach 7.00 – 7.15. Dzieci dochodzące przychodzą w godzinach 7.20 – 7.30. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
  i Punktu Przedszkolnego są przyprowadzane w godzinach 7.45 – 8.10 i odbierane
  w godzinach 12.30 – 13.00.

Wszystkie dzieci wychodzą do domu bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych.
Ze względu na zaistniałą sytuację (Covid 19) rodzic/ opiekun prawny dziecka z klas I – III zobowiązany jest odebrać dziecko  natychmiast po zakończeniu przez niego lekcji. Dzieci nie mogą przebywać w szkole w celu zabawy z rówieśnikami. Rodzice są zobowiązani przyjść po dziecko tuż przed zakończeniem lekcji i opuścić teren szkoły natychmiast po odebraniu dziecka. Rodzice oczekują na dzieci w wyznaczonych strefach (klasy II i III przed szkołą a klasy młodsze przed szatnią ze względu na konieczność przebrania dziecka).

 1. W roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy będą przyjmowane tylko i wyłącznie dzieci osób pracujących, którym tryb pracy uniemożliwia odbiór dziecka, bezpośrednio po zakończeniu przez niego lekcji. Świetlica funkcjonuje od godziny 6.45.
 2. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
 3. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go
  z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Uczeń ma obowiązek ubrać maseczkę. Miejscem izolacji jest gabinet szkolnej higienistki (sala nr 60). Gabinet jest wyposażony w bezdotykawy termometr. Opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczona przez dyrektora osoba, cały czas zachowując reżim sanitarny. Należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić
  o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.
 4. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Uczniowie przebywają tylko i wyłącznie
  w wyznaczonych strefach, każda klasa na korytarzu przed swoją salą lekcyjną.
 5. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości
  w jednej sali a uczniowie w czasie lekcji siedzą przy stałych, wyznaczonych indywidualnie stolikach.
 6. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania
  i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów. Uczniowie nie mogą też częstować jedzeniem i piciem.
 8. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 9. Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. Zalecane są formy aktywności nie wymagające bezpośredniego kontaktu, takie jak: tenis, lekka atletyka, badminton, biegi przełajowe, trening przekrojowy, siatkówka.
 10. W czasie lekcji muzyki uczniowie mogą grać tylko na własnych lub wypożyczonych na rok prze szkołę instrumentach. Nie zaleca się prowadzenia chóru.
 11. Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą, dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, oraz pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności zorganizowania pracy
  z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego, dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.
  18. W czasie przerw dzieci przebywają w wyznaczonych strefach korytarza, nie opuszczają budynku szkoły. Wyjście na podwórko szkolne możliwe jest w czasie zajęć lekcyjnych (lekcje na świeżym powietrzu).
 12. W czasie zajęć pozalekcyjnych obowiązują te same zasady zachowania, co podczas lekcji.
  20. Uczniowie korzystają z sekretariatu tylko w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku potrzeby kontaktu z rodzicem uczeń zgłasza taką potrzebę nauczycielowi a ten organizuje kontakt (pozwala dziecku skorzystać z telefonu lub sam dzwoni do rodzica).
 13. Świetlica szkolna zorganizowana jest w wyznaczonej sali lekcyjnej. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 14. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
  23. Na terenie szkoły nie działa sklepik szkolny.
 15. Rekomenduje się stosowanie przez uczniów przyłbic lub masek ochronnych. Zalecenie to dotyczy szczególnie czasu przerw międzylekcyjnych i w trakcie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.
 16. Wszystkie osoby nie będące pracownikami szkoły zobowiązane są do dokonania rejestracji wejścia na teren budynku szkoły. W czasie zajęć lekcyjnych szkoła będzie zamknięta. Osoby potrzebujące wejść na teren szkoły korzystają z dzwonka przy drzwiach głównych.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.

Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte
i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.

Zaleca się, by codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły były monitorowane na specjalnym wykazie.

Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.
Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używać będą masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/ pojemniki do ich wyrzucenia.

Funkcjonowania stołówki szkolnej na terenie szkoły.

Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli
i uczniów.

Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami. Przed wejściem na stołówkę umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Ze stołówki korzystają tylko uczniowie mający opłacone obiady, pozostali uczniowie spożywają posiłki przyniesione z domu w swojej sali lekcyjnej lub w wyznaczonej dla klasy strefie.
Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Zużyte sztućce i pojemniki będą odpowiednio segregowane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia.

Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:

 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
  z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA CHOINKA

Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie zaprasza dzieci i młodzież gminy  Pawłosiów do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym  na najciekawsze zdjęcie przedstawiające Twoją choinkę . Prace oceniane będą w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa, Szkoła Średnia.

Konkurs ma na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna, zgromadzenie i popularyzację najciekawszych fotografii promujących tradycje i kulturę na terenie Gminy Pawłosiów.

Wykonane zdjęcia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 19.01.2021 r. na adres email: gok.pawlosiow1@wp.pl

W tytule prosimy wpisać – Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja choinka”.

REGULAMIN KONKURSU

Drodzy Rodzice

Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla
uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Od 09.11.20 r. – 29.11.20 r. uczniowie klas I – VIII uczą się zdalnie za
pośrednictwem platformy classroom wg obowiązującego planu zajęć.
Nauczyciele będą sprawdzać obecność na zajęciach. Wszystkie nieobecności
należy usprawiedliwiać u wychowawców klas.
W związku z możliwą nieobecnością nauczyciela spowodowana chorobą, niektóre
zajęcia mogą być odwołane. Informację na bieżąco będą przekazywać
wychowawcy klas.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian w godz. 6.45 do 14.45.

Bez zmian pracuje punkt i oddział przedszkolny w naszej szkole.

Uczniowie klas I – VIII, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę
z pandemią COVID-19 mogą zostać objęci opieką świetlicową i nauczaniem
zdalnym na terenie szkoły.

Skip to content