ŚWIETLICA

Świetlica obejmuje swoją opieką uczniów do klasy IV

Świetlica jest otwarta w godzinach 06.30 -15.30

Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb rodziców

Zajęcia prowadzone są pod kątem zainteresowań dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju młodego człowieka

Kierownikiem świetlicy jest pani Agnieszka Zagórska

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH

Zapewnienie opieki dydaktyczno – wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej

Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych

Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy

Kształtowanie umiejętności racjonalnego pobytu w świetlicy z wykorzystaniem czasu na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań

Przeciwdziałanie agresji w świetlicy i kształtowanie kulturalnych zachowań uczniów

Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia zawartych w regulaminie szkolnym, w regulaminie świetlicy oraz praw człowieka

Uczenie uczniów zaradności i samodzielności

 

ZASADY  POBYTU  UCZNIÓW  W  ŚWIETLICY

1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 • udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,
 • swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi  zainteresowaniami i potrzebami,
 • korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego i innego wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • otrzymania indywidualnej pomocy w nauce, w tym przy odrabianiu lekcji, ze strony wychowawców,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:

 • przestrzegania zasad zachowania obowiązujących  w  świetlicy
 • stosować się do poleceń  wychowawców,
 • kulturalnie zachowywać się w stosunku do wychowawców, pracowników szkoły, kolegów,
 • szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 • dbać o porządek i wystrój w sali,
 • za każdym razem zgłaszać wychowawcy wyjście ze świetlicy do toalety
 • ma obowiązek informowania wychowawców o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Skip to content