Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.spwierzbna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Szczupak, jszczupak@spwierzbna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 26 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej, Wierzbna 2, 37-300 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Do budynku szkoły prowadzi 5 wejść. Ogólnodostępne są 2 od strony południowo – wschodniej. Do drzwi wejściowych szkoły prowadzą schody, bez możliwości wjazdu dla osób niepełnosprawnych. Żadne z wyjść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. W budynku jest dość duża ilość schodów a klatki schodowe są wąskie, co uniemożliwia przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, I i II piętro) znajduje się duży korytarz. Budynek nie posiada wind, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (np.toalet). Wewnątrz budynku znajdują się klatki schodowe , a drogi ewakuacyjne są oznakowane.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada  duży parking,który jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym (przewodnikiem).

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie szkoły   nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc ze strony pracownika szkoły po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Budynek Filialnej Szkoły Podstawowej w Ożańsku,

Ożańsk 34, 37-500 Jarosław

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli:

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne, od strony wschodniej.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do drzwi wejściowych szkoły prowadzą schody, bez możliwości wjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku znajduje się korytarz, prowadzący bezpośrednio do wszystkich klas oraz do toalet. Budynek nie posiada wind. Droga ewakuacyjna wewnątrz budynku jest oznakowana. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć:

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Filialnej Szkoły Podstawowej w Tywoni

Tywonia 30 37-300 Jarosław

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście główne od strony południowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do drzwi wejściowych szkoły prowadzą schody, bez możliwości wjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku znajdują się schody, wejście na korytarz i do toalety. Budynek nie posiada wind.Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie szkoły   nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport – Szkoła Podstawowa w Wierzbnej

Raport – Punkt Przedszkolny

Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni

Skip to content