Samorząd uczniowski jest doskonałym miejscem do doświadczania samodzielności i ćwiczenia demokracji.
We wspólnocie, przy wsparciu nauczycieli, młodzież ma odpowiednie warunki do podejmowania inicjatyw, rozwijania samodzielności i odpowiedzialności.

PRZEWODNICZĄCY: DOMINIK CISEK

ZASTĘPCA: KACPER KALICKI

SKARBNIK: ALAN DYRDA

SEKRETARZ: JULIA JEDYNAK

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego

  • Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
  • Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
  • Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie uczniów do udziału w pracach na rzecz środowiska.
  • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
  • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
  • Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
  • Rozstrzyganie sporów między uczniami.
  • Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach.

 

 

 

 

Skip to content