PREZYDIUM RADY RODZICÓW    

PRZEWODNICZĄCA: MAŁGORZATA WILK – KALICKA

ZASTĘPCA: MONIKA SOPEL – STĘCHŁY

SKARBNIK: MARIOLA JEDYNAK

 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy

zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie tworzą szkolną codzienność. To jak ona wygląda, jest uzależnione od inicjatyw oraz pomysłów, które są przedstawiane przez poszczególnych członków naszej społeczności. Dlatego zachęcamy do brania czynnego udziału w spotkaniach i zaangażowania się w działania podejmowane przez Radę Rodziców, która wspiera wiele inicjatyw:

organizowanie i finansowanie Szkolnego Dnia Dziecka

organizowanie kiermaszów

współorganizowanie i współfinansowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w szkole

finansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów

wspieranie w działaniach szkolnego samorządu i świetlicy szkolnej

wspieranie dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn.

Zachęcamy do tego, aby w miarę możliwości wspierać piękne inicjatywy, które są podejmowane w naszej szkole.

Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe. Razem możemy zdziałać więcej!

 

Skip to content