KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej, Wierzbna 2, 37-500 Jarosław, reprezentowana przez Dyrektora, nr tel. 16 621 26 32, adres e-mail: spwierzbna@wp.pl.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iod@gminapawlosiów.pl.
 1. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzyskana zgoda na przetwarzanie),
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej umowy lub w celu jej zawarcia),
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona żywotnych interesów osoby).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami zawartymi
  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie lub przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.
 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania ich sprostowania;
 • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przenoszenia danych.
 1. Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Szkoła Podstawowa im. ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej jest obligatoryjne. W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi lub zawarcia umowy.
 1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Skip to content